Shqip

Ne ju informojmë dhe këshillojmë pa pagesë për të gjitha temat e përditshmërisë, si p.sh. në fushën e komunikimit me autoritetet, arsimit, financave, integrimit, lejeqëndrimit, shtetësisë, banimit, sigurimit etj. Ne ju ndihmojnë edhe në plotësimin e formularëve, shkrimin e shkresave dhe në vënien e kontakteve me institucionet publike.

Wir verwenden Cookies und Analysetools, um diese Webseite nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden.